Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Czermin w liczbach

Geoportal Czermin

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Czermin

Czermin, gmina w województwie podkarpackim, powiat mielecki.

Powierzchnia gminy Czermin wynosi 80 km2, zajmuje 1806 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Czermin zamieszkuje 7 073 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1317 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Czermin wynosi 88, jest 886 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Czermin. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Czermin prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Czermin.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Czermin: 801806
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Czermin: 0,75485
Lesistość w % w gminie Czermin: 13,41781
Ludność na 1 km2 w gminie Czermin: 88886
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Czermin: 2,0503
Liczba ludności ogółem w gminie Czermin: 7 0731317
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Czermin: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Czermin: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Czermin: 7,32-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Czermin: 71,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Czermin: 681842
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Czermin: 1,82230
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Czermin: 85,6-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Czermin: 41057
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Czermin: 151319
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Czermin: 1 010,3220
Przedszkola bez specjalnych w gminie Czermin: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Czermin: 277,12224
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Czermin: 96,1653
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Czermin: 3,4642
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Czermin: 537507
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Czermin: 4 410-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Czermin: 4 494-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Czermin: 4 655-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Czermin: 99,5374
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Czermin: 35,71414
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Czermin: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Czermin: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Czermin: 99,5332
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Czermin: 35,7916

Źródłem danych statystycznych dla gminy Czermin jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Czermin, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Czermin. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.